JU MUZIČKA ŠKOLA „TREBINJE“
TREBINJE

1.Nastavnik vjeronauke – 1 izvršilac (1 čas sedmično) na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine

I Opšti uslovi:

-da je državljanin RS i BiH;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstsva,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa);

II Posebni uslovi :
1.Završen teološki fakultet u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent a koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ili ukoliko na Zavodu nema u potrebnom broju vjeroučitelja mogu se angažovati sveštena lica, shodno Zaključku Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-1499/18 od 07.06.2018. godine.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebni uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
2.uvjerenje o državljanstvu;
3.ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban,koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
4.uvjerenje o neosuđivanosti (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
6.ovjerenu kopiju diplome;
7.dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje Visoko školske ustanove o prosjeku ocjena,ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;
8.uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;
9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
11. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;
12. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 14.11.2018. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola „Trebinje“, ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje – sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “ Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.