JU MUZIČKA ŠKOLA „TREBINJE“
TREBINJE
K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2018/19.godinu

Profesor gitare – 1 izvršilac – puna norma – na određeno vrijeme;
Profesor harmonike – 1 izvršilac – 11 časova– na određeno vrijeme;
Profesor violine – 1 izvršilac – 12 časova – na određeno vrijeme;
Profesor violončela – 1 izvršilac – puna norma – na određeno vrijeme;
Profesor klavira – 3 izvršioca- 2 izvršioca puna norma i 1 izvršilac pola norme- na određeno vrijeme;
Profesor teoretskih predmeta -1 izvršilac-puna norma -određeno vrijeme (do povratka radnice sa bolovanja);
Profesor solo pjevanja – 1 izvršilac –pola norme- određeno vrijeme;

I Opšti uslovi:

da je državljanin RS i BiH
da je stariji od 18 godina
da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstsva,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi :

Pored opštih, kandidati su dužni ispuniti i posebne uslove,i to kandidat pod rednim brojem:

1. diplomirani muzičar- gitarista
2. diplomirani muzičar- akordeonista
3. diplomirani muzičar – violinista
4. diplomirani muzičar –violončelista
5. diplomirani muzičar – pijanista
6. diplomirani muzički pedagog
7. diplomirani muzičar – solo pjevač

Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi osim za kandidata pod rednim brojem 5.-diplomirani muzičar pijanista. Ukuliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radmim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustava i položenog stručnog ispita za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18),ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebni uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
uvjerenje o državljanstvu;
ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban,koje ne može biti starije od 6 mjeseci(prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
uvjerenje o neosuđivanosti;
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
ovjerenu kopiju diplome;
dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje Visoko školske ustanove o prosjeku ocjena,ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;
8. uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;
9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
11. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;
12. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 13.08.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola „Trebinje“, ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje – sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “ Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrati.